«Буряад ТВ»


Channel's geo and language: Russia, Russian


Первый бурятский национальный телеканал GB

Related channels  |  Similar channels

Channel's geo and language
Russia, Russian
Statistics
Posts filter


«Алтаргана – 2024» наада "Одноклассники" гэһэн сүлжээ холбоондо харагты.

Наадан июлиин 26-да үдэшын 10 сагта нээгдэхэ.
Нааданай түгэсхэл июлиин 28-да үдэшын 9 сагта.

Дамжуулга харахаяа алдахагүйн тула мүнөө "Одноклассники" гэһэн сүлжээ холбооной Буряад ТВ-гэй бүлэгтэ бэшүүлэгты: https://ok.ru/buryaadtv.Смотрите фестиваль «Алтаргана – 2024» в "Одноклассниках"

Открытие фестиваля – 26 июля в 22:00
Закрытие фестиваля – 28 июля в 21:00

Подпишитесь на группу Буряад ТВ в ОК уже сейчас, чтобы не пропустить трансляцию: https://ok.ru/buryaadtv.

📺 Буряад ТВ


Ольга Богомолова болбосоролой удха шанар тухай

Болбосоролтой болохо хэрэгтэй гэжэ һанана гүт? Һанамжанууд соо бэшэгты.Ольга Богомолова о важности образования


А как вы считаете стоит ли получать образование? Пишите в комментариях.

📺 Буряад ТВ


Түрүүшын дуран – мүнхэ дуран. Тиимэ гээшэ гү гэжэ Улаан-Үдэ хотын ажаһуугшадһаа асуубабди.

Түрүүшын дуран тухайгаа һанадаг гүт?

Первая любовь остается в памяти навсегда. Так ли это? Мы спросили у жителей нашего города.

А вы вспоминаете свою первую любовь?

Энэ дамжуулга дэлгэрэнгыгээр эндэ хаража болохо

📺 Буряад ТВ


Буряад ороной делегаци Монголдо үнгэргэгдэхэ «Алтаргана 2024» гэһэн хэмжээ ябуулгада ошобо. Буряад Уласые 1000 гаран хүн түлөөлхэ юм.

Делегация из Бурятии отправилась на «Алтаргану — 2024» в Монголию. Бурятию представит более 1000 человек.

Подпишитесь на группы Буряад ТВ в социальных сетях уже сейчас, чтобы не пропустить прямую трансляцию «Алтарганы — 2024»!

ВК: https://vk.com/burtv
ОК: https://ok.ru/buryaadtv
YouTube: https://youtube.com/live/E-PkuU4zusA?feature=share

📺 Буряад ТВ


«Алтаргана – 2024» наада "Одноклассники" гэһэн сүлжээ холбоондо харагты.

Наадан июлиин 26-да үдэшын 10 сагта нээгдэхэ.
Нааданай түгэсхэл июлиин 28-да үдэшын 9 сагта.

Дамжуулга харахаяа алдахагүйн тула мүнөө "Одноклассники" гэһэн сүлжээ холбооной Буряад ТВ-гэй бүлэгтэ бэшүүлэгты: https://ok.ru/buryaadtv.Смотрите фестиваль «Алтаргана – 2024» в "Одноклассниках"

Открытие фестиваля – 26 июля в 22:00
Закрытие фестиваля – 28 июля в 21:00

Подпишитесь на группу Буряад ТВ в ОК уже сейчас, чтобы не пропустить трансляцию: https://ok.ru/buryaadtv.


Эдэ бороотой үдэрнүүдтэ үбэл һанагдана гү?

📺 Буряад ТВ


Айлшан - Доржо Банзаровай нэрэмжэтэ Буряадай гүрэнэй ехэ hургуулиин Дээдэ мэргэжэлтэдые бэлдэлгын таhагые даагша Гэрэлма Абидуева аспирантура, ординатура гэжэ юун бэ, кандидадай диссертаци бэшэхэдэ хэр хүндэб гэжэ хөөрэбэ.

___________

Как поступить в аспирантуру и ординатуру, сложно ли писать кандидатскую диссертацию, рассказала Гэрэлма Абидуева, завотделом аспирантуры БГУ им. Д. Банзарова.

Хүтэлэгшэ - Лариса Халхарова

Энэ дамжуулга дэлгэрэнгыгээр эндэ хаража болохо

📺 Буряад ТВ


😀😇😘😀🙃 😁🥸😍🥸😇

«Алтан гэрэл» гэһэн уран гартан тухай шэнэ түсэлэй ажал үргэлжэлһѳѳр. Дамжуулгануудые Буряад ТВ субагта хараха аргатайт.

📺 Буряад ТВ


Хэшэгтэ Бодиевай шэнэ дамжуулга

Хэрбэеэ удаан сагай хугасаа соо гитара дээрэ наадажа һураха һанаатай аад, сүлөө саг оложо шададаггүй һаатнай, манай шэнэ программа таанадта тон туһатай байха.

«Гитара доро дуулая» гэһэн дамжуулга һаяар Буряад ТВ субагай агаарай долгиндо болон сүлжээ холбоондо гарахань.Новая программа Хэшэгто Бодиева


Если вы давно хотели научиться играть на гитаре, но никак не находили для этого времени, то наша новая программа будет актуальна для вас.

Совсем скоро «гитара доро дуулая» в эфире и соц.сетях Буряад ТВ.

📺 Буряад ТВ


Манай телеканалай хүдэлмэрилэгшэдтэ оршон сагай IT-мэхэ гохо тухай лекци.


СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ЗА 6 МЕСЯЦЕВ 2024 года


По Республике зарегистрировано:

1247 мошен
ничества (снижение на 11,4%)
523
кражи с банковских счетов (снижение на 30,6%)
622 взломов аккаунтов и страниц (РОСТ НА 614,9%).

По г. Улан-Удэ зарегистрировано:

773 мошенничества (снижение на 19%)
342 кражи с банковских счетов (снижение на 30,6%).
330 взломов аккаунтов и страниц (РОСТ НА 345,9%).

📺 Буряад ТВ


Монгол ороной Булган аймагай түбэй талмай дээрэһээ «Алтаргана» нааданай нээлгын, мүн лэ нааданай түгэсхэлэй хэмжээ ябуулгануудые Буряад ТВ субагай агаарай долгиндо сэхэ хараха аргатайт:

Наадан июлиин 26-да үдэшын 10 сагта нээгдэхэ.
Нааданай түгэсхэл июлиин 28-да үдэшын 9 сагта.

Дамжуулгануудые алдангүй харахын тула сүлжээ холбоонуудта Буряад ТВ-гэй бүлэгүүдтэ бэшүүлэгты!

___________

В эфире телеканала «Буряад ТВ» состоится прямая трансляция открытия и закрытия XV Международного фестиваля «Алтаргана – 2024» с Центрального стадиона в Булганском аймаке Монголии.

Открытие фестиваля – 26 июля в 22:00
Закрытие фестиваля – 28 июля в 21:00


Подпишитесь на группы Буряад ТВ в социальных сетях уже сейчас, чтобы не пропустить трансляцию!

ВК:
https://vk.com/burtv
ОК:
https://ok.ru/buryaadtv
YouTube
: https://youtube.com/live/E-PkuU4zusA?feature=share

📺 Буряад ТВ


с.Сагаан-Морин | Конные скачки

Танай аймагта мори урилдаан үнгэрдэг гү?

А в вашем районе проходят конные скачки?

📺 Буряад ТВ


В Селенгинском районе состоялось освящение и открытие Цогчен дугана Бултумурского дацана.

Сэлэнгын аймагта Бултамуурай дасанда Согшон дуганай арамнай болон нээлтэ үнгэрбэ.

📺 Буряад ТВ


Сартуулнууды хувцас (дээл), зүүдхэл (татуурга). Сайхан Алцак нютаг.

автор: Оюна Дарижапова, Буряадай гүрэнэй оперо болон баледэй театрай гол дуушан.

📺 Буряад ТВ


Харгы зам заагша шамда яаралгүй зобохо эрхэ арга үгөөгүй байхада.

Зобоһон хүниие тэмдэглэ.


Когда навигатор не дал нормально пострадать

😉😘🙂🥹😜😀☺️ 🥰😘😍😀😆😀😇😎😝😀

📺 Буряад ТВ


А вы умеете играть в шагай наадан?

📺 Буряад ТВ


Манай суг ажалтан Бүгэдэ буряадай уласхоорондын "Алтаргана" ехэ наадан тухай асуудалнуудта хэр зэргэ харюусааб? Энээн тухай шэнэ дамжуулгаһаа мэдэхэт.

Как наши коллеги ответили на вопросы о Всемирном бурятском фестивале "Алтаргана"? Узнаете из нового выпуска нашей программы .

Энэ дамжуулгада хабадахаяа һанабал, +7 (3012) 35-11-15 утаһаар хонходогты.

Хотите принять участие в программе? Звоните по тел.: +7 (3012) 35-11-15

📺 Буряад ТВ


Деревенский АСМР

📺 Буряад ТВ


Буряад орондо ургадаг гүлзээргэнэ эгээл амтатай, гое үнэртэй. Зүб гү?

В лесах Бурятии самая вкусная и ароматная земляника. Согласны?

📺 Буряад ТВ


Энэ зун хэды дахин Байгал ошообта?

Сколько раз за это лето вы съездили на Байкал?

📺 Буряад ТВ

20 last posts shown.